MySQL installeren

$ sudo apt-get install mysql-server php7.2-mysql